دسته: روابط عاطفی

روابط عاطفی اشتباه 0

روابط عاطفی اشتباه

متاسفانه شاهد این هستیم که روابط عاطفی چه در قالب دوستی و چه در قالب ازدواج، احساسات و عواطف ماندگاری ندارد. به عبارتی عشق برای یک مدت کوتاهی حاکم است و بعد از مدتی...